Nurli diаgnostikа vа terаpiya kаfedrаsi
Menu Close Menu

Nurli diаgnostikа vа terаpiya kаfedrаsi

Mardieva Gulshod Mamatmurodovna
Kafedra mudiri, dotsent


Qabul vaqti: Dushanba–Shanba soat 14:30-15:00
Tel: +998907420915
E-mail: gulshod_1965@rambler.ru
Manzil: SamMI 1-klinikasi.

Kafedra a'zolari


F.I.SH Lavozimi
Mardieva Gulshod Mamatmurodovna Kafedra mudiri, dotsent
Yakubov G`olib Akbarovich o’qituvchi
Karimov Zafar Berdimurodovich o’qituvchi
Yanova Elvira Umarjanovna o’qituvchi, PhD doctorant
Turdumatov Jamshed Anvarovich o’qituvchi
Shukurova Laziza Barisovna o’qituvchi
Giyasova Nigora Kabuljanovna o’qituvchi
Baxriddinov Bekzod Rustamovich o’qituvchi

KAFEDRA TARIXI


  Nurli diagnostika va nur terapiyasi kursi 1931- yil tashkil topgan, shu yil UzDU tibbiyot fakultetining ichki kasalliklar kafedrasida G.S. Kuznesov rentgenologiya fanidan dars bera boshladi va 1937-yilda shu kafedrada kurs tashkil etildi. Uning tashkilotchisi va birinchi mudiri G.S. Kuznesov hisoblanadi. Ulug` vatan urishi davrida G.S. Kuznesov urushda qatnashgan paytda, rentgenologiya bo`yicha mutaxasis sifatida Samarqandga yuborilgan. Leningrad harbiy medisina akademiyasining professori Nemenov M.I. va rentgenolog-vrach I.M. Akimovlar (1942-1946 yillar) UzDUda dars berganlar. 1949-1950 yillarda rentgenologiya va radiologiya kursini dos. D.M. Abdurasulov boshqargan.
  1955- yildan bu kurs rentgenologiya va tibbiyot radiologiyasi kafedrasiga aylantirilgan. Kafedraning tashkilotchisi va birinchi mudiri dosent G.S. Kuznesov bo`lgan va 1966-yilgacha kafedrani boshqargan.
  Bu davrda kafedrada Dokuchaeva N.F., Ablakulova S.B. va Priev I.G. assistent bo`lib ishlaganlar. 1957-yil N.F Dokuchaeva, 1961- yil S.B. Ablakulova, va 1965- yil I.G. Prievlar nomzodlik dissertasiyalarini yoqlaganlar.
  1962-yilda institut klinikasi qoshida «Radionuklid diagnostika va radioterapiya» bo`limi tashkil etildi. Kafedra qoshidagi radiologiya bo`limida turli onkologik va unga aloqador bo`lmagan kasalliklarda yuqori texnologiyalar darajasida nur terapiyasi va radionuklid tadqiqotlar o`tkazilgan.
  1966-1973-yillarda kafedrani professor A.I. Nesis boshqargan. 1967-yilda kafedra “Viloyat onkologiya dispanseri” bo`limiga ko`chirilgan va 1970-yilga qadar dispanserga nurli diagnostika va nur terapiyasi bo`yicha amaliy va konsultativ yordam ko`rsatilib kelingan. Kafedra assistenti Mamadjanov T.M. 1968-yilda nomzodlik dissertasiyasini, A.I. Nesis1970-yil N.F. Dokuchaeva1972-yilda doktorlik dissertasiyalarini himoya qilishgan. Kafedra xodimlari asosan har xil ichki kasalliklar rentgeno-diagnostikasi va qo`shma radiatsion jarohatlar bilan shug`illanganlar.
  1973-1975-yillarda kafedraga professor Dokuchaeva N.F. mudirlik qilgan. Kafedra xodimlari asosan “Kombinasiyalangan radiosion jarohatlar” ustida ilmiy tadqiqotlar olib bordilar.Ushbu mavzu asosida assistent Artamanov V.I. 1972-yilda nomzodlik dissertasiyasini yoqladi.
  1975-1990-yillarda kafedra mudiri dotsent S.B. Ablakulova bo`lgan. Kafedra xodimlari asosan har xil kasalliklar rentgeno-diagnostika sohasida ilmiy izlanishlar olib bordilar. Natijada 1975-yil assistent Aslanov A.A. va 1980-yilda assistent Axrorov A.A. nomzodlik dissertasiyalarini himoya qilishgan. 1979-1985-yillarda institutning 1-son klinikasi qoshida “O`sma bo`lmagan kasalliklarni nur bilan davolash” bo`limi faoliyat ko`rsatgan. 1985-yilda esa “Radionuklid diagnostika” bo`limi alohida tashkil etildi. Bu davr mobaynida rentgenologiya va tibbiyot radiologiya fani bo`yicha quydagi o`qituvchilar dars berganlar: t.f.n. Priev I.G., t.f.n. Aslanov A.A., t.f.n. Axrorov A.A., t.f.n. Artamonov V.I., Ashurov A.A.
  1990-2006-yillari kafedrani professor T.M. Mamadjanov boshqargan. 1992-yildan boshlab kafedra nomi “Nurli diagnostika va nur terapiyasi” deb o`zgartirilgan va 2005-yilda kursga aylantirilgan. Mamadjanov T.M. 157 ta ilmiy ishlar, 1 ta o`quv qo`llanma, 12 ta o`quv-uslubiy qo`llanmalar chop etgan. Uning rahbarligida 2 ta fan nomzodi nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. “O`zbekiston Respublikasi onkologiya ilmiy markazi” qoshidagi onkologiya va klinik radiologiya bo`yicha dissertasiyalar yoqlash ixtisoslashgan ilmiy kengash a'zosi, «Sog`liqni saqlash a'lochisi». T.M. Mamadjanov rahbarligida kafedra so`ngi 10-15 yilda o`quv jarayoniga turli yangi texnologiyalar kiritgan. Joriy, oraliq va yakuniy test nazoratlarini o`quv jarayoniga institutda birinchilar qatorida bundan 20-25 yil oldin tadbiq etgan. T.M. Mamadjanov tomonidan Nurli diagnostika bo`yicha elektron vizualizasiyali sinov dasturi tayyorlangan va u 2005-yilda davlat attestasiyasida muvaffaqiyatli sinalgan. 1997-yil kafedra qoshida vrachlar malakasini oshirish fakultetining “Nurli diagnostika” kursi tashkil etildi. Kurs mudiri vazifasini dotsent Ashurov A.A. bajarib kelgan. Diplomdan keyin rentgenologiya va UZI vrachlari tayyorlashda dos. Ya.A Axmedov, t.f.n. U.X. Rustamovlar faoliyat ko`rsatdilar. T.M. Mamadjanov rahbarligida kafedrada “Turli kasalliklarda gepatobiliar sistemaning morfofunksional holatini radionuklid tadqiqotlari”, “Zamburug`li kasallik-pesilamikozlarda o`pkadagi rentgenologik o`zgarishlar” va boshqa mavzularda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Kafedra xodimlari boshqa kafedralar bilan hamkorlikda “Skeletning turli kasalliklarida kuzatiladigan osteoplastik va fibroplastik jarayonlarning radionuklid tadqiqoti” mavzusida tadqiqot ishlarini olib borishgan.

Ашуров Абдусалом Ашурович, доктор медицинских наук, доцент, заведовал курсом в 2007-2014 гг . Окончил лечебный факультет СамМИ (1972), где проходил обучение в клинической ординатуре на кафедре рентгенологии и медицинской радиологии. С 1981 года работает на должности ассистента кафедры. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изучение возможности биоиндикации лучевых поражений на основе определения количественных изменений элементного состава крови с помощью ядерно-физических методов анализа». В 1997 году был выбран на должность доцента кафедры. В 1997-2005 годы заведовал курсом лучевой диагностики ФПК врачей. Завершает работу над докторской диссертацией на тему «Лучевая диагностика морфофункциональных изменений в легких при пециломикозе в условиях дефицит йода». Автор 1-монографии, свыше 130 научных статей, 2-х – рационализаторских предложений и 4-х – методических пособий. Клинический радиолог высшей категории.

  Ахмедов Якуб Амандуллаевич, доцент курса «Медицинская радиология». Родился 1.03.1950 г в городе Жамбул Казахской Республики. Узбек. В 1973 году окончил лечебный факультет Самаркандского медицинского института. Работает на курсе лучевой диагностики и лучевой терапии СамМИ с 1987 года. В 1981 прошёл специализацию по общей рентгенологии в городе Ташкенте. В 1984-1986 года обучался в клинической ординатуре первого медицинского института имени А.И. Сеченова в городе Москве.

  В 1993, 1997, 2005 годах повысил квалификацию на базе ТашИУВ. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Диагностическая значимость микрокальцинатов в диагностике субклинического рака молочной железы». Имеет более 70 публикаций в республиканских и зарубежных научных изданиях и сборниках конференций. 6-рационализаторских предложений и 4–методических рекомендаций для студентов и врачей-рентгенологов. В 2001 году избран на должность доцента кафедры.

  Мардиева Гульшод Маматмурадовна, доцент, заведующая курсом «Лучевая диагностика и терапия». С 2014 года заведует курсом.

  Родилась 20.09.1965 в городе Шахрисабзе Кашкадарьинской области. Узбечка. В 1988 году окончила с отличием педиатрический факультет Самаркандского медицинского института. Работает на курсе лучевой диагностики и лучевой терапии СамМИ с 1998 года. В 1999 году прошла специализацию по курсу «Общая радионуклидная диагностика» и «Общая рентгенодиагностика». Повышала квалификацию на базе СамМИ, Ташкентской медицинской академии, ТашИУВ, медицинской академии им. Мечникова в городе Санкт-Петербурге. В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Рентгено-протеинологические параллели при пневмонии у новорожденных в зависимости от степени зрелости». Имеет более 150 публикаций в республиканских и зарубежных научных изданиях и сборниках конференций. Имеет высшую категорию врача-рентгенолога.
  С сентября 2020 года курсу лучевой диагностики и терапии был дан статус кафедры. В настоящее время на кафедре лучевой диагностики и терапии работают 1 доцент, 5 ассистентов и 5 ассистентов - совместителей. На базе кафедры обучаются: базовый докторант первого года обучения, 14 резидентов магистратуры по специальности «Медицинская радиология» и 33 клинических ординатора второго года по специальности «Медицинская радиология».

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА


  Одними из основных направлений деятельности кафедры является формирование у студентов высоких нравственных ценностей, воспитание интереса к профессиональной деятельности, потребности в здоровом образе жизни, привлечение учащихся к культурно-массовым мероприятиям института. Для осуществления этих задач на кафедре прикреплены кураторские группы, деятельность которых осуществляется согласно утвержденному плану. За каждой группой закреплен куратор, который назначен из числа опытных педагогов. Под руководством кураторов (Якубов Г.А., Каримов З.Б., Турдуматов Ж.А., Янова Э.У., Гияова Н.К) студенты 2 курса педиатрического факультета активно участвуют в общественных мероприятиях, организуют культурный досуг, посещают исторические памятники и достопримечательности города Самарканда, театры и музеи.
  Духовно-просветительская работа проводится на основании утвержденного плана, согласно которому проводятся различные мероприятия, посвященные историческим датам, национальным праздникам, спортивным соревнованиям и марафоны.
  Каждый куратор имеет рабочий план, на основании которого проводит различные мероприятия с подопечной ему группой. У каждого куратора есть данные о каждом студенте, и его распорядке дня. Имеются так же альбомы и диски, где отражены сюжеты проведенных мероприятий. Кураторы регулярно встречаются со своими студентами. Каждый четверг занятия начинаются на кафедре с ознакомления с материалами «Информационного часа».

Кураторы на марафоне со своими студентами

С кураторскими группами на концерте

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА


  На кафедре лучевая диагностика и терапия обучаются студенты 3 и 4 курсов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов, а также студенты факультетов медицинской педагогики и медицинской профилактики. На кафедре преподают предмет «Медицинская радиология». Студенты изучают основы и принципы современных лучевых методов визуализации, а именно рентгенологические, в том числе компьютерная томография, магнито-резонансная томография, ультразвуковая и радионуклидная диагностика.
  Последипломное образование: На кафедре проходят подготовку резиденты в клинической ординатуре и магистратуре по специальности «Медицинская радиология». В данное время в клинической ординатуре обучаются 33, в магистратуре – 14 резидентов.

Занятия с резидентами магистратуры в рентген диагностическом кабинете

НАУЧНАЯ РАБОТА


  Сотрудники кафедры постоянно проводят научно-исследовательскую деятельность в области пульмонологии, эндокринологии, неврологии. Основные научные направления кафедры связаны с изучением лучевой диагностики вертебробазилярного синдрома, хронической обструктивной болезни легких, повреждений внутрисуставных структур коленного сустава, а также проблемами ранней лучевой диагностики рака молочных желез.